en logo

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت براساس استاندارد ۱۷۰۲۵

تقاضای کتبی از رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مبنی بر درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه تکمیل فرم پرسشنامه مدارک حقوقی آزمایشگاه شامل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی نظامنامه …[ادامه]

[ادامه...]

ads ads ads ads ads ads ads