روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

“اصلاحیه قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم”

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

دیدگاهتان را بنویسید


ads ads ads ads ads ads ads