درباره ما | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

درباره ما

 

انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون به منظور سامانده‍‍ی خدمات در امور آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعت‍‍ی ایران و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و هم چنین انتقال تجربیات علم‍‍ی و عمل‍‍ی دست اندرکاران این رشته و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانون‍‍ی توسعه در این گونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص عضو به استناد بند (ک ) ماده ( ۵ ) قانون اتاق بازرگان‍‍ی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است.

اساسنامه این انجمن مشتمل بر یک مقدمه، هفت فصل، ۵۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۸ به تصویب مجمع عمومی موسسین انجمن رسید. در همین تاریخ و در مجمع عمومی انجمن، اعضاء اولین هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شده و در راستای اهداف انجمن آغاز به کار نمودند.

 

اهداف انجمن:

۱- همکاری و مشارکت فعال با سازمان ملی استاندارد ایران و یا سازمان ­های ذیربط دیگر(که ازاین پس سازمان نامیده م‍‍ی شود) و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و یا سایر نظام های تأیید صلاحیت دیگر( که از این پس نظام نامیده م‍‍یشود) در ارائه پیشنهاد، محاسبه، تعیین و تنظیم تعرفه های آزمایشگاه‍‍ی و نظارت بر اجرای آنها .

۲- همکاری و مشارکت فعال با سازمان و نظام به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه­های همکار.

۳- همکاری و مشارکت فعال با سازمان و نظام در بررس‍‍ی و رسیدگ‍‍ی شکایات واصله از آزمایشگاه­های همکار.

۴- همکاری و مشارکت فعال با سازمان و نظام در سیاست گذاری و تدوین مقررات مربوط به چگونگ‍‍ی ممیزی آزمایشگاه­های همکار و مقررات مربوط به اعطا، تمدید، افزایش دامنه، تغییر و تعیین ظرفیت، تعلیق یا ابطال پروانه تائید صلاحیت آزمایشگاه و انتخاب آزمایشگاه­های برتر و نمونه استانی و کشوری.

۵- همکاری و مشارکت فعال با سازمان و نظام در خصوص سیاست گذاری جهت ارتقا و سطح کیفی و کمی آزمایشگاه­های همکار و کمک به ارتقای کم‍‍ی و کیف‍‍ی فعالیتهای آزمایشگاه‍‍ی.

۶- ایجاد بانک های اطلاعات‍‍ی و اطلاع رسان‍‍ی و تهیه کتب و نشریات و منابع و ایجاد سایت و برگزاری دوره های آموزش‍‍ی.

۷- معرف‍‍ی انجمن در سطوح مل‍‍ی و بین الملل‍‍ی.

۸- شناخت و معرف‍‍ی آخرین دستاوردهای فن آوری در روشهای نمونه برداری، آزمون یا کالیبراسیون و ارائه اطلاعات به اعضا.

۹- دریافت تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری و مراکز دولت‍‍ی.

تبصره : آیین نامه مالی این بند به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

۱۰-جلب همکاری بانکها و موسسات اعتباری و مراکز دولتی جهت تامین اعتبارات توسعه بازسازی، ارتقا کیف‍‍ی و کمک در دریافت تسهیلات بانک‍‍ی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز اعضا.

۱۱- برگزاری و شرکت در همایشها و نمایشگاه­های مل‍‍ی و بین الملل‍‍ی تخصص‍‍ی جهت ارتقای اطلاعات و توانایی های علم‍‍ی و تخصص‍‍ی اعضا.

۱۲- دفاع قانون‍‍ی از اعضا و پیگیری بی طرفانه منافع اعضا در مراجع ذیصلاح و ذیربط.

۱۳ – حکمیت و داوری و سازش میان اعضا انجمن وسایر سازمان ها و نهادها .

۱۴ -رسیدگی به شکایات و تخلفات اعضا در قالب حل اختلاف و داوری و سازش در صورت توافق طرفین.

۱۵- تهیه و انتشار نشریه و بولتن های تخصص‍‍ی و خبری.

۱۶ – مشارکت در اجلاسها وکمیسیون­های مل‍‍ی و بین الملل‍‍ی و همکاری در تهیه یادداشتهای تفاهم جهت کسب بازارهای جدید برای اعضا.

۱۷- مشارکت در تدوین و تجدید نظر استانداردها‍‍­ی مل‍‍ی، استانداردهای بین المللی و تخصص‍‍ی و تلاش در راستای اجرای آنها.

۱۸- تشکیل کمیته­های فن‍‍ی و تخصص‍‍ی و سایر کمیته­های متناظر با ILAC در زمینه فعالیت آزمایشگاه­های همکار.

۱۹- تولید، توزیع، محاسبه و تهیه گزارش درخصوص نمونه های مقایسه بین آزمایشگاهی.

۲۰- همکاری و مشارکت فعال با سازمان و نظام در زمینه صحه گذاری آزمون های بین آزمایشگاه‍‍ی و آزمون های تخصصی ملی و بین المللی.

۲۱- همکاری و مشارکت فعال با کمیته­های تصمیم گیرنده در خصوص تمدید و تایید صلاحیت آزمایشگاه های در سازمان و نظام.

۲۲- همکاری و مشارکت فعال با سازمان، نظام و آزمایشگاه ها جهت بازنگری، تدوین و صحه گذاری روش های جدید آزمون و کالیبراسیون.

۲۳- ایجاد بانک اطلاعاتی از توانمندی های بالقوه و بالفعل کلیه آزمایشگاه ها وسازمان ها ونهادهای کشوری و دانشگاه ها جهت ادامه سرویس به اعضاء وآزمایشگاه ها.

۲۴- کمک به استقرار استانداردISO/IEC17025آزمایشگاه ها جهت ارتقای سطح کیفی وکمی آن ها و نیز حمایت از آزمایشگاه های دارای گواهینامه ISO/IEC17025.

۲۵- تدوین راهکارهای لازم در راستای بهبود سالیانه انجمن.

۲۶- تدوین راهکارهای لازم در راستای بهبود مستمرعملکرد انجمن.

 

اساسنامه انجمن آزمایشگاه های همکار

 


ads ads ads ads ads ads ads