تشکیل اولین جلسه گردهمایی اعضای انجمن | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

تشکیل اولین جلسه گردهمایی اعضای انجمن

برای سهولت کارهای اجرایی، و ارتباط بهتر با اعضای خود، تصمیم گرفته شده است در گروه های هفتگانه تخصصی، نمایندگی انتخاب شوند که رابط انجمن با اعضای گروه خود باشد. بر این اساس گردهمایی اعضای گروه غذایی و کشاورزی در تاریخ  ۹۳/۰۴/۲۵  در محل انجمن تشکیل و پس از بحث و بررسی موضوع، نسبت به انتخابات تعیین نماینده، اقدام گردید.

در این انتخابات، آقای مهندس روحی لاله، رییس هیئت مدیره شرکت نوبل (محل آزمایشگاه- آذربایجان شرقی،تبریز) به عنوان نماینده اصلی و آقای مهندس نظامی، از شرکت حلواشکری عقاب (محل آزمایشگاه – تهران) انتخاب شدند. پیش نویس آیین نامه انتخاب و وظایف نمایندگان تهیه شده و به زودی در هیئت مدیره به تصویب خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید


ads ads ads ads ads ads ads