اساسنامه انجمن | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

اساسنامه انجمن

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون

مقدمه :

به منظور سامانده‍‍ی خدمات در امور آزمایشگاه های  همکار  سازمان  استاندارد و تحقیقات صنعت‍‍ی ایران  و  فراهم کردن امکان بهره بردار‍‍ی بیشتر از سرمایه گذاری و هم چنین انتقال تجربیات علم‍‍ی و عمل‍‍ی دست اندرکاران این رشته و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانون‍‍ی توسعه در این گونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص عضو انجمن آزمایشگاه های  همکارآزمون و کالیبراسیون  به استناد بند (ک) ماده ( ۵ ) قانون اتاق بازرگان‍‍ی و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل میگردد .

جهت دریافت اساسنامه اینجا کلیک کنید


ads ads ads ads ads ads ads